Bijzondere voorwaarden Hoppetravel

Bijzondere voorwaarden Hoppetravel

Deel dit artikel

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.

Bijzondere voorwaarden

A. PAKKETREIZEN

 

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer Hoppetravel pakketreizen te koop aanbiedt of verkoopt als organisator, of desgevallend als doorverkoper.

 

1. OFFERTES

 

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. 

 

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes 1 dag geldig.

 

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden Hoppetravel niet en mag Hoppetravel rechtzetten.

 

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de pakketreisovereenkomst tot stand wanneer wij onze offerte aan de reiziger bevestigen.

In het kader van de 'op maat" reizen komt het contract tot stand op het moment van opdracht tot reservatie (per email). Indien één of meerdere diensten vermeld in de opdracht tot reservatie niet meer beschikbaar mochten zijn, zullen de best mogelijke alternatieven en de mogelijke prijswijziging voorgesteld worden, ter aanvaarding door de reiziger. De reeds bevestigde diensten kunnen dan geen voorwerp van niet-aanvaarding meer uitmaken tenzij de niet beschikbare diensten voorafgaandelijk en op de schriftelijke opdracht als zijnde een "essentiële dienst tot vorming van het totale contract" vermeld werden. Zo niet worden de voorwaarden voor wijziging en of annulatie toegepast.

 

3. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

 

3.1 De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd, alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere verplichte diensten, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden

 

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden Hoppetravel niet en mag Hoppetravel rechtzetten.

 

3.2 Hoppetravel behoudt zich het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
   3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn

In geval van verlaging van voormelde kosten na het afsluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis heeft de reiziger recht op een proportionele prijsvermindering. In dit geval zal Hoppetravel het recht hebben om administratieve kosten aan te rekenen.  Hoppetravel zal deze kosten verantwoorden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger.

Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

 

3.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 30% van de totaalprijs en is het saldo verschuldigd uiterlijk 30 dagen voor vertrek. 

Voor reizen op maat, wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 30% op het landarrangement + de volledige kostprijs van de tickets. Het saldo is verschuldigd uiterlijk 45 dagen voor vertrek.

 

3.4 Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 15 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50€. 

 

Als alternatief behoudt Hoppetravel zich het recht voor om in geval van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking en vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de schadevergoeding worden verrekend.

Hoppetravel behoudt zich het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.


4. OPZEGGING DOOR DE REIZIGER


4.1 Elke opzegging door de reiziger moet ons toekomen per mail op het adres opgegeven in art. 16. Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.

 

4.2 In geval van opzegging, zullen wij de volgende opzegvergoedingen aanrekenen : 

 

                Een administratieve kost van € 150,00 te vermeerderen met:

 

  • Tot 60 dagen voor vertrek : 25% van de totaalprijs
  • Van 59 tot 45 dagen voor vertrek : 40% van de totaalprijs
  • Van 44 tot 30 dagen voor vertrek : 60% van de totaalprijs
  • Van 29 tot 15 dagen voor vertrek : 80% van de totaalprijs
  • Vanaf 15 dagen voor vertrek : 100% van de totaalprijs

 

  • Vluchten geven altijd aanleiding tot 100% opzegvergoeding wat ervoor kan zorgen dat bovenstaande bedragen overschreden kunnen worden.

 

Wanneer wij optreden als doorverkoper gelden de opzeggingsvergoedingen van de organisator, vermeerderd met onze administratieve kost van 50€. 

 

Eventueel onderschreven verzekeringen, kosten voor internationale reispas, visa, … zijn nooit terug betaalbaar.

 

5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

 

Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten van 50€ per persoon, vermeerderd met de eventuele kosten van onze leveranciers van reisdiensten of van de reisorganisator indien wij handelen als doorverkoper.

 

De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt van de beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing. Indien de wijziging niet beschikbaar is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging zijn in elke geval ten laste van de reiziger.

 

6. WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR


6.1 Hoppetravel behoudt zich het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via een duurzame gegevensdrager. 

 

6.2 Hoppetravel behoudt zich ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

 

6.3 Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht Hoppetravel binnen de 3 dagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

 

7. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

 

In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover Hoppetravel heeft kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of terugbetaalbare vliegtickets). 

 

8. NON-CONFORMITEIT EN BIJSTAND

 

8.1. De reiziger is verplicht om Hoppetravel onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door Hoppetravel of door de reisorganisator indien Hoppetravel optreedt als doorverkoper, in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket. Soms noodzaakt een bepaalde toestand op de bestemming tot afwijking van het voorziene programma. Dit gebeurt enkel en alleen ter verbetering van het comfort of veiligheid van de reiziger. De reiziger dient indachtig te zijn dat een wijziging in het voorziene dagprogramma omwille van veiligheid, weersomstandigheden of eender welke andere reden ter bescherming van de reiziger, geen aanleiding geeft tot klacht.

 

De reiziger moet zijn klachten op de volgende wijze kenbaar maken :

 

  • WANNEER : onmiddellijk 
  • HOE : per mail naar mieke@hoppetravel.be met korte omschrijving van de klacht en vermelding van het telefoonnummer waarop de reiziger bereikbaar is 

 

8.2 De reiziger heeft het recht om zijn klachten te richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket heeft gekocht. In dit geval zal de reiziger eveneens de organisator van zijn klacht op de hoogte stellen.

 

8.3 Indien de reiziger de richtlijnen zoals vermeld in punt 8.1 en 8.2 niet volgt, zijn  alle gevolgen, ook de financiële , ten zijnen laste.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

 

9.1 Hoppetravel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij optreden als organisator. Wij hebben deze aansprakelijkheid niet als wij optreden als doorverkoper. 

 

9.2 De financiële aansprakelijkheid van Hoppetravel is evenwel beperkt tot drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor Hoppetravel.

 

9.3 Hoppetravel is nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan vermeld in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt zonder Hoppetravel te verwittigen (zoals excursies of bijkomende activiteiten), zelfs indien Hoppetravel naar een lokale dienstverlener verwijst.

 

10. REISDOCUMENTEN

 

10.1 De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich naar en in het land van bestemming te begeven. In sommige gevallen volstaat een identiteitskaart, in andere gevallen een internationaal paspoort (geldig tot zes maanden na terugreis) en nog in andere gevallen een internationaal paspoort en visa.

 

10.2 Ook al informeert Hoppetravel de reiziger zo goed mogelijk over de formaliteiten voor het land van bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten na te zien.

 

Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om zich te informeren bij zijn Ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Hoppetravel is niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

 

10.3 Degene die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe om Hoppetravel te informeren  van zijn nationaliteit en die van alle reizigers namens wie hij optreedt, en Hoppetravel te verwittigen van elke relevante informatie in dit opzicht.

 

11. GEZONDHEID

 

11.1. Hoppetravel kan de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming. 

 

11.2 De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet Hoppetravel daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt. Hoppetravel behoudt zich het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen.

 

11.3 De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Hoppetravel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

 

11.2 De reiziger wordt aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen.

 

12. FINANCIEEL ONVERMOGEN

 

Zoals de wet het voorziet, is Hoppetravel voor financieel onvermogen beschermd door Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen. 

 

13. VERZEKERING AANSPRAKLIJKHEID

 

Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door Amlin Insurance SE.

 

14. VLUCHTEN

 

14.1 De vluchturen in onze offertes worden onder voorbehoud meegedeeld. Elke wijziging zal onverwijld worden meegedeeld aan de reiziger.

 

14.2 De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zal aan de reiziger bekend gemaakt worden uiterlijk op de reisdocumenten conform Verordening EU 2011/2005.

 

14.3 De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Hoppetravel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door opzet of de nalatigheid van de reiziger.

 

14.4 De reiziger is verplicht om alle verlies of diefstal van, of schade aan bagage aan te geven aan de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. 

 

15. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

 

Hoppetravel verzamelt uw gegevens conform EU Verordening (2016/679)- (« GDPR »).

 

De persoonlijke gegevens die u aan Hoppetravel meedeelt zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld worden met onze partners gevestigd in derde landen. Hoppetravel doet steeds beroep op partners die een gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR.

 

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om u  promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen per mail of per post.

 

Bovendien worden uw gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse zaken en dienstverleners zoals bedoeld en in uitvoering van de wet van 25 December 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens die de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit omzet. 

 

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mail of brief, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, alsook de reden van uw contact name.

 

Uw klachten over de gegevensverzameling en -behandeling kunnen worden gericht naar het bevoegde controleorgaan.

 

16. KENNISGEVINGEN

 

Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het kader van de pakketreisovereenkomst op de volgende adressen plaatsvinden :

 

  • Per brief: Hoppetravel       Ieperstraat 118    8970 Poperinge
  • Per email : mieke@hoppetravel.be

 

17. GESCHILLEN

 

Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen- commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper of Veurne. 

 

 

 

 

B. VERKOOP VAN AFZONDERLIJKE REISDIENSTEN

 

Wanneer Hoppetravel een afzonderlijke reisdienst verkoopt in de zin van art. 71 van de wet, zijn de volgende bijzondere voorwaarden van toepassing : 

 

1. OFFERTES

 

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.

 

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes 1 dag geldig.

 

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden Hoppetravel niet en mag Hoppetravel rechtzetten.

 

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

Hoppetravel handelt als bemiddelaar. De overeenkomst komt tot stand rechtstreeks tussen de reiziger en de leverancier van de reisdienst.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

 

Hoppetravel is nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisdienst. 

 

4. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

 

4.1 De prijs omvat de verkochte reisdienst alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend  vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, toegangstaxen, enz.

 

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

 

4.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de reisdienst volledig betaald bij de bevestiging van de reservatie.

 

4.3 Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 15 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50€. 

 

Hoppetravel behoudt zich het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.

 

5. OPZEGGING, WIJZIGING EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

De reisdienst is alleen opzegbaar, wijzigbaar of overdraagbaar indien de leverancier dat aanvaardt en aan zijn voorwaarden.

 

Elke opzegging, vraag tot wijziging of overdracht door de reiziger moet bij Hoppetravel toekomen per mail op het adres opgegeven in art. A.16. Opzeggingen of vragen tot wijziging of overdracht die bij Hoppetravel toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag

 

6. FINANCIEEL ONVERMOGEN

 

Zoals de wet het voorziet, is Hoppetravel voor financieel onvermogen beschermd door Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen. 

 

7. VLUCHTEN

 

Art A14 is van toepassing


 

8. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

 

Art A15 is van toepassing


 

9. KENNISGEVINGEN

 

Art A16 is van toepassing


 

10. GESCHILLEN

 

Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper en Veurne. 

 

 

 

Mieke helpt je graag verder
Mieke helpt je graag verder

Mieke helpt je graag verder

Selectair Hoppetravel

Heb je een vraag? Bel ons gerust even op of stuur ons een mailtje. Dan maken wij zo snel mogelijk werk van jouw aanvraag.

Ooststraat 23
8630 Veurne